Regulamin

 1. Sklep internetowy mo-dentis.pl jest prowadzony przez:

Mo-dentis Romera s.c.
Piotr Rejner i Wojciech Rydzak
Eugeniusza Romera 31A
20-487 Lublin
NIP 946-263-87-01

KONTO BANKOWE: Alior Bank SA 30 2490 0005 0000 4500 7398 3872

dalej nazywanym „Sprzedającym".

 1. Kupującym możne być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem".
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę̨.
 3. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień́ płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych - do 48 godzin od zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 4. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
 5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw (dostępnym przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia).
 6. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 7. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązują prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 8. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą̨ powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Specyfikacja towaru:

 1. Wszystkie przedmioty znajdujące się w naszym sklepie mamy na stanie magazynowym i po dokonaniu wpłaty są gotowe do wysyłki.
 2. W przypadku pojawienia się niezgodności zamówienia złożonego przez Klienta ze stanem magazynowym nastąpi kontakt z naszej strony i propozycja rozwiązania ewentualnej niedogodności.
 3. W przypadku nieopłacenia przez Klienta zamówienia w ciągu 14 dni, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji.
 4. Formą płatności w naszym sklepie są płatności on-line obsługiwane przez dotpay.pl

Opis procedury reklamacyjnej:

 1. Kupujący może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem email: biuro@mo-dentis.pl, lub w formie pisemnej na adres:
  Mo-dentis Romera s.c.
  ul. Romera 31a
  20-487 Lublin

  Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
  • imię, nazwisko, adres Kupującego
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji
  • przedmiot reklamacji, ze wskazanymi żądaniami Kupującego
  • wszystkie okoliczności uzasadniające reklamację
 2. Jeśli dane lub informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Na rozpatrzenie reklamacji Sprzedający ma 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres podany przez Kupującego (adres tradycyjny lub adres e-mail).

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

 1. W terminie do 14 dni od daty otrzymania zakupionego przedmiotu / zawarcia umowy (w przypadku usług), Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu otrzymanych płatności w terminie przewidzianym przez ustawodawcę.
 2. Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie (e-mailem, lub pocztą tradycyjną). Kupujący może skorzystać z wzoru podanego poniżej.
 3. Zwracany towar należy odesłać na adres:

Mo-dentis Romera s.c.
ul. Romera 31a
20-487 Lublin

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

Adres Sprzedającego

Ja, [ imię i nazwisko Kupującego ] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [ Nazwy zakupionych rzeczy ] , z zamówienia o numerze [ Numer Zamówienia ].
Data zawarcia umowy to [ Data ], data odbioru przedmiotu to [ Data ] .
Imię, nazwisko i adres Kupującego
Data [ Data odstąpienia od Umowy ]
Podpis [ Tylko w przypadku formularza w formie papierowej ]

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający NIE ponosi kosztu odesłania Towaru. Koszt zwrotu ponosi Kupujący.

Brak możliwości odstąpienia od umowy:

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu www.mo-dentis.pl NIE przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

Przywiązujemy wagę do realizowania polityki prywatności. Ograniczamy zbieranie i wykorzystanie danych o użytkownikach do minimum pozwalającego na właściwe świadczenie usług, a przetwarzanie danych w jakichkolwiek celach reklamowych każdorazowo odbywa się wyłącznie za dobrowolną zgodą użytkownika. Nie przesyłamy również żadnej niezamówionej korespondencji e-mail o charakterze marketingowym, chyba że użytkownik wyrazi na to odrębną, dobrowolną zgodę.

Czytaj więcej